info@erkiletvakfi.com

Gayrisıhhi Müesseseler
Buradasınız: Anasayfa / Gayrisıhhi Müesseseler
Gayrisıhhi Müesseseler

A. BİRİNCİ SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERDEN İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER
1- Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler.

a) Dilekçe ve beyanname,
b) Tesisin bulunduğu yeri gösteren onaylı plan ve belge,
c) Tesisin faaliyet konusuna bağlı olarak ilgili mevzuatta belirtilen sahip/işleticisi veya vekilleri
tarafından imzalanacak hammadde ve son ürünü içerecek iş akım şeması ve açıklama raporu,
d) Tapu veya kira sözleşmesi
e) Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak önlemlere ait, kirlettikleri nitelik ve niceliğine göre
hazırlanmış proje ve açıklama raporları,
f) Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun nereden sağlandığı ile suyun
bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu,
g) Kurma İzni (Çalışma Bölge Müdürlüğünden)
h) ÇED kapsamında olan tesisler için ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı,
i) İl İnceleme Kurulu tarafından hazırlanacak yer seçimi ve tesis kurma raporu
j) Sosyal tesislerden kaynaklanan atık sular ortak atık su arıtma tesisine veya endüstriyel atık su arıtma
tesisine verilmemesi veya kanalizasyon sistemi mevcut olmaması durumunda 251 sayılı yönetmeliğe
uygun fosseptik projesi,

2- Açılma Ruhsatı İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler.
a) Dilekçe,
b) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair belge,
c) Sağlık Koruma Bandının işaretlendiği ilgili imarca tasdikli vaziyet planı,
d) Sorumlu müdür sözleşmesi,
e) Devamlı en az 50 işçi çalıştıran ve kanununun 180. maddesi kapsamına giren işyerlerinde tabip
ve sağlık personeli sözleşmesi,
f) Emisyon izni belgesi,
g) Deşarj izni belgesi,
h) İşletme belgesi,
i) Tesis, tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği kapsamına giriyorsa lisans belgesi,
j) Zorunlu standarda tabi ise, TSE hizmet yeterlilik belgesi veya gerekli belge,
k) İl İnceleme Kurulu tarafından hazırlanacak açılma raporu,
l) Karayolları kenarında kurulacak tesisler için geçiş yolu için belgesi,
m) Çevre Sağlığı Değerlendirme Raporu,
n) Yapı Kullanma İzni,

B. İKİNCİ SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERDEN İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER
1- Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler.
a) Dilekçe ve Beyanname,
b) Tesis yeri hakkında ilgili imarın görüşü,
c) Tesisin faaliyet konusuna bağlı olarak ilgili mevzuatta belirtilen sahip/işleticisi veya vekilleri tarafından
imzalanacak hammadde ve son ürünü içerecek iş akım şeması ve açıklama raporu,
d) Tapu veya kira sözleşmesi,
e) Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak önlemlere ait, kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre
hazırlanmış proje ve açıklama raporları,
f) Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun nereden sağlandığı ile suyun
bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu,
e) ÇED kapsamında olan tesisler için ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı,
h) İl Teşkilatı İnceleme Kurulu tarafından hazırlanacak yer seçimi ve tesis kurma raporu,
i) Kurma izni (Çalışma Bölge Müdürlüğünden
2- Açılma Ruhsatı İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler.
a) Dilekçe,
b) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair belge,
c) Sağlık Koruma Bandının işaretlendiği imarca tasdikli vaziyet planı,
d) Sorumlu müdür sözleşmesi,
e) Devamlı en az 50 işçi çalıştıran ve kanununun 180. maddesi kapsamına giren işyerlerinde tabip ve
sağlık personeli sözleşmesi,
f) Emisyon izni belgesi,
g) Deşarj izni belgesi,
h) İşletme belgesi (Çalışma Bölge Müdürlüğünden)
i) Zorunlu standarda tabi ise, TSE hizmet yeterlilik belgesi veya gerekli belge,
j) İl Teşkilatı İnceleme Kurulu tarafından hazırlanacak açılma raporu,
m) Karayolları kenarında kurulacak tesisler için geçiş yolu için belgesi,
n) Çevre Sağlığı Değerlendirme Raporu,

C. BEYANA TABİ İKİNCİ SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İLE ÜÇÜNCÜ SINIF
GAYRİ SIHHİ MÜSSESELERDEN İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER

a) Ek-6 Beyanname,
b) İnceleme Kurulu tarafından hazırlanacak Ek-7 değerlendirme raporu ve eki bilgi ve belgeler.

 
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın