info@erkiletvakfi.com

Köye Ev Yapma Şartları
Buradasınız: Anasayfa / Köye Ev Yapma Şartları
Köye Ev Yapma Şartları
KÖYE EV YAPMA KOŞULLARI NELERDİR ?Bir köye ev yapma koşulları arsanın “Köy Yerleşik Alanı” içerisinde veya dışarısında olması ile farklılaşmaktadır.

Her iki alanda da 3194 sayılı İmar Yasasına bağlı olarak çıkartılan “Belediye ve Mücavir Alan sınırları içinde ve dışında planı bulunmayan alanlarda uygulanacak imar yönetmeliği” hükümleri geçerlidir.

Söz konusu yönetmeliğe göre;

Eğer arsa , “ Köy yerleşik alanı “ içerisindeyse;

· Köy yerleşik alanlarında sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut , tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köy odası , köy camii vb. köy ortak yapıları inşaat ve yapı kullanma iznine tabi değildir. Ancak , yapının fen ve sağlık kurallarına uygun olması ve köy ihtiyar heyetinden izin alınması şarttır.

· Yukarıdaki sayılan yapılar dışındaki ruhsata tabi yapılara inşaat ve yapı kullanma izni , valiliklerce verilir.

· Köy ve mezarlıkların yerleşik alanları içinde yapılacak ifraz işlemlerinde , parsel genişlikleri (10.00) m’den , parsel derinlikleride (20.00) m ‘den az olamaz.

· İfraz suretiyle meydana gelecek yol , otopark , yeşil alan gibi yerle düzenleme ortaklık payı köy tüzel kişiliği adına bedelsiz terk edilir. Bu oran parselin %35 ‘inden fazla olamaz.

· Bina cephe ve istikametlerinin , köy mevcut teşekkülü esas alınarak taahhütname alınarak tayin ve tespitine köy ihtiyar heyeti yetkilidir.

· İfraz edilmedikçe bir parsel üzerine lüzumlu müştemilat binaları dışında birden fazla yapı yapılamaz.

· Köy ve mezarların yerleşik alanlarında taban alanı kat sayısı (müştemilat da dahil) %50’yi geçemez.

Eğer arsa köy yerleşim alanı içerisinde değilse ;

· TAKS : % 5 (Taban alanı katsayısı- Bir yapının parsel tabanında kapsadığı inşaat alanın parsel alanına oranı.)

· Maksimum inşaat alanı 250 m2.

· H : 6.50 m. (Yükseklik)

· Parselin kadastral yola cephesi olması gerekir.

· Eğer parsel çok büyük olduğunda çeşitli nedenlerden dolayı ifraz söz konusu ise , ifrazlardan (Bölünme) sonra elde edilecek her parsel 5.000 m2 ‘den küçük olamaz. Bu parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan veya var olan bir yola , yapılan ifrazdan sonra en az 25 m. Cephesi bulunması zorunludur.

· İmar durumu almak için , tapu veya tapu yerine geçecek belge ve röperli kroki ile Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne başvurmak gerekmektedir. Alınacak imar durumu doğrultusunda hazırlanacak proje ile yine Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne başvurularak ruhsat almak mümkündür. Arsa , köy yerleşik alanı dışında olduğunda da muhtardan izin almak söz konusu değildir.

 
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın